Foto: Shutterstock

Raad bespreekt perspectiefnota: praat mee

ALMELO - De gemeenteraad bespreekt komende dinsdag 1 juni de perspectiefnota. Dit is de voorbereidende fase op de vaststelling van de uiteindelijke begroting voor 2022.

De gemeente staat voor de komende jaren voor aanzienlijke uitdagingen. Onder meer op het gebied van steeds stijgende kosten voor zorg en ondersteuning, maar ook ambities op het gebied van duurzame energie, woningbouw en leefbaarheid in de brede zin. De gemeente Almelo heeft de afgelopen jaren veel werk verricht om de begroting structureel op orde te krijgen. Zo was de begroting voor 2021 zowel incidenteel als structureel sluitend met een positief meerjarenperspectief tot aan 2023. Zo wordt er ruim 8 miljoen euro bijgedragen aan financieel herstel van het eigen vermogen; een ambitie die stamt uit het herstelplan van 2016, toen de situatie dusdanig slecht was dat Almelo onder verscherpt toezicht van de Provincie Overijssel kwam te staan. De gemeente zag dit in ieder geval eind 2020 nog als een realistisch perspectief, ook in de uitdagende coronacrisis.

Brede ambitie
Met de perspectiefnota zet de gemeente in op een erg brede ambitie voor de komende jaren. Zo wil Almelo inwoners activeren en zelfstandiger maken. Daarnaast gaat de gemeente zelf proactief meer hulp bieden bij inwoners met complexe problemen, door middel van de Doorbraakmethode. Verder wil Almelo intensiever samenwerken met partners in de stad als het gaat om preventie. Verder is de ambitie om meer inwoners vanuit de bijstand weer naar werk te krijgen. Leefbaarheid en veiligheid blijven aandachtspunten; zo wil de gemeente met de ‘Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek’ gerichter in kunnen grijpen om overlast in wijken terug te dringen. Leegstand in de binnenstad moet teruggedrongen worden en de bereikbaarheid moet beter.

Praat ook mee
Omdat de perspectiefnota een zeer brede impact heeft op de Almelose samenleving nodigt de gemeente inwoners uit om actief mee te denken. U kunt schriftelijk reageren op de nota; stuur dan voor komende maandag 31 mei uw opmerkingen naar raadsgriffie@almelo.nl

Meer berichten