Meer aandacht nodig voor stalbranden

TWENTE - De Onderzoeksraad voor Veiligheid bevestigde afgelopen week wat critici op de Nederlandse veeteeltsector ook al geruime tijd roepen: er moet meer aandacht en beleid komen voor het terugdringen van het aantal stalbranden met dodelijke afloop.

De Onderzoeksraad voor veiligheid begon in 2019 met een onderzoek naar stalbranden. Tussen 2012 en 2020 waren er gemiddeld 37 stalbranden per jaar, waarvan gemiddeld 17 met dodelijke afloop. Jaarlijks kwamen zo gemiddeld 143.000 dieren om het leven. Afgelopen jaar waren er in onze regio in Holten, Westerhaar-Vriezenveensewijk, Enter en Bentelo stalbranden. Bij deze laatste kwamen ruim 31.000 dieren om het leven. Achter de sobere cijfers gaat veel leed schuil; de branden hebben een grote impact op de veehouders zelf wanneer hun dieren levend verbranden en verstikken. De beelden na afloop roepen ook emotionele reacties op in de samenleving. Voor de OVV reden genoeg om in de materie te duiken.

Actie nodig
Omdat er, ondanks grotere aandacht voor risico’s, helaas geen daling zichtbaar was qua het aantal branden, besloot de OVV om enkele aanbevelingen te doen. Hoewel er de afgelopen jaren meerdere actieplannen opgezet zijn, werd er slechts minimale verbetering geboekt. Een en ander werd bemoeilijkt door het feit dat er geen goede registratie is; overheden hebben niet echt een beeld van de omvang van stallen, brandcompartimenten en de aantal dieren per compartiment. Het ontbreekt aan systematische registratie en analyse van factoren die de overlevingskansen van dieren beïnvloeden, zo concludeert men in de samenvatting. In het rapport roept de OVV op om te zorgen voor adequate regelgeving en toezicht om het aantal dierlijke slachtoffers te verminderen. Zo moet er in de Wet dieren een betere bescherming komen voor landbouwhuisdieren ten aanzien van stalbranden. Concreet zou dit meer eisen opleveren voor de ondernemers, onder meer over verplichte brandcompartimentering van hun stallen, een jaarlijkse inspectie op brandveiligheid en elektrakeuring en een maximumnorm voor het aantal dieren per brandcompartiment in nieuwe en te verbouwen stallen.

Keerzijde
Uiteraard zijn er wel enkele kanttekeningen te zetten bij de aanbevelingen. Zo is toezicht nu al vaak een ondergeschoven kindje qua de beschikbare mensen en middelen, waardoor uitbreiding veel extra kosten met zich meebrengt. Bovendien zijn de steeds striktere regels en benodigde investeringen met name lastig voor de kleine ondernemers in deze sector. Dit werkt ook de schaalvergroting verder in de hand, wat ook als onwenselijk wordt gezien door veel mensen.

Meer berichten
 
Auto zoeker