Aantal muskusratten gedaald, aantal beverratten gestegen
Foto: Shutterstock

Aantal muskusratten gedaald, aantal beverratten gestegen

TWENTE - De waterschappen lijken de muskusratten populatie steeds meer onder controle te krijgen. In 2020 zijn er een stuk minder muskusratten gevangen, het aantal is gedaald met 27%. In 2019 vingen waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen 12.726 muskusratten, in 2020 is dit gedaald naar 9.254.

Terwijl het aantal gevangen muskusratten is gedaald, zijn is aantal beverratten juist gestegen, met wel 50%. Nederland heeft geen eigen beverrattenpopulatie, maar door de afgelopen milde winters is de populatie in Duitsland erg gegroeid. Hierdoor komen er meer beverratten naar Nederland. Om te voorkomen dat ze zich in heel Nederland verspreiden, worden ze direct bij de grens gevangen. Ruim 95% van de gevangen muskus- en beverratten zijn vlak langs de grens met Duitsland gevangen.

Schade aan dijken
De dieren worden gevangen omdat ze voor verzakkingen in dijken en kades kunnen zorgen. Ze graven holen in dijken en oevers en ze maken nesten met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Hierdoor kan een dijk of kade doorbreken en kan een polder onder water lopen. Door zoveel mogelijk muskus- en beverratten te vangen kan de schade beperkt blijven.

Risico’s
Muskus- en beverratten leven in het riet en ze eten vooral planten zoals riet en lisdodde. De roerdomp, zwarte stern en kleine karekiet leven in hetzelfde gebied, maar omdat de muskus- en beverratten het riet opeten kan dit een bedreiging vormen voor veel planten en dieren. Leefgebieden verdwijnen, en zo ook dieren. Ook kunnen de dieren een risico vormen voor de stevigheid van de taluds.

Meer berichten