Foto: Shutterstock.com

Hoogspanningskabels ondergronds buiten bebouwde kom

ALMELO - De masten met hoogspanningskabels ertussen kunnen gezien worden als horizonvervuiling of een onderdeel van het Nederlands landschap. Er wordt ook wel gezegd dat wonen onder de hoogspanningskabels voor gezondheidsklachten kan zorgen, alhoewel daar geen wetenschappelijk bewijs voor is. Wat de reden ook is, er is inmiddels besloten dat een deel van de kabels onder de grond gaan.

Almelo wil de hoogspanningslijn tussen de wijken Nijrees en het Groeneveld graag onder de grond krijgen. In april dit jaar presenteerde het college tijdens een politiek beraad een aantal varianten voor de eventuele verplaatsing of verkabeling van de hoogspanningslijn. De raad steunde de variant waarbij de 110 kilovolt kabelverbinding binnen de bebouwde kom ondergronds gebracht zou gaan worden. Dit was één van de goedkoopste mogelijkheden. Van Mierlo: “Wel vroeg de raad ons als college om nogmaals de variant te onderzoeken waarbij de kabels buiten de bebouwde kom, langs de westzijde van de stad, ondergronds gaan.” En nogmaals naar deze variant te kijken, heeft tot andere inzichten geleid. “Onderzoek en vervolggesprekken met netbeheerder TenneT maken duidelijk dat de variant waarbij de kabels óm de stad heen ondergronds verkabeld worden ook financieel haalbaar is”, aldus wethouder Eugène van Mierlo van Duurzaamheid. Het Rijk betaalt ook aan deze variant 80% mee.

Wens bewoners
De variant waarbij de kabels aan de stadsranden ondergronds gaan, is ingebracht door bewoners in het Tusveld, waar ook hoogspanningsmasten staan. In de nu voorgestelde variant gaat de lijn ondergronds vanaf het Nijrees tot voorbij het Groeneveld, aan de zuid- en de westzijde om de stad heen. Daarmee verdwijnen 12 hoogspanningsmasten, 1 mast meer dan in de aanvankelijk voorgestelde variant. In het gebied Tusveld blijft de hoogspanningsmast echter staan, vanwege de aanwezigheid van een 380 kilovoltleiding, de zwaarste spanning die we in Nederland hebben.

Kosten
De door bewoners gewenste variant blijkt na vervolggesprekken met TenneT haalbaar. De totale kosten voor deze variant zijn naar schatting € 14,1 miljoen euro. Hieraan draagt het Rijk € 11,25 miljoen bij en de provincie Overijssel € 950.000. De eigen bijdrage van de gemeente komt op € 1.866.832. Almelo kiest ervoor om het bedrag in 40 jaar af te schrijven. De zogenaamde kapitaallasten bedragen € 65.339 in het eerste jaar van afschrijving en lopen vervolgens jaarlijks af.

Wet VET
De Wet Voortgang Energietransitie (VET) maakt het mogelijk om hoogspanningstracés te verplaatsen of te verkabelen, waarbij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 80% van de investering voor haar rekening neemt als het, zoals in Almelo, om een aangewezen tracé gaat. Van Mierlo: “Dit is een unieke kans die we als stad moeten benutten.”

Vervolg
Na de definitieve keuze van de gemeenteraad voor een variant zal de gemeente netbeheerder TenneT opdracht geven voor een basisontwerp. De voorbereidingen vergen ruim 4 jaar. Het is de verwachting dat het werk op z’n vroegst over 5 jaar wordt opgeleverd.

Meer berichten