Hoogspanningskabels gaan de grond in

ALMELO - De provincie Overijssel doet een verkenning om mee te kunnen werken aan het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen in de gemeenten Almelo, Enschede, Deventer en Raalte. Dit is een wens van de vier colleges van Burgemeester en Wethouders. Zij zullen het voortouw nemen in dit proces én dekken een deel van de kosten.

De gemeenten willen graag dat de hoogspanningskabels die nog bovengronds lopen straks onder de grond gaan. Dit heeft diverse oorzaken. Er lopen nu nog hoogspanningskabels door bewoond gebied, wat voor veel inwoners niet wenselijk is. Er zijn volgens de provincie namelijk signalen dat wonen onder of vlakbij deze leidingen tot gezondheidsproblemen kan leiden. Hoewel wetenschappers hier geen helder uitsluitsel over bieden, wil de overheid en netwerkbeheerder TENNET uit voorzorg meewerken aan het verplaatsen of ondergrond brengen van deze leidingen. Daarnaast biedt het verleggen van leidingen andere voordelen, met name voor de leefbaarheid maar ook voor bijvoorbeeld de energietransitie.

Wet VET
Het aanleggen en onderhouden van hoogspanningsleidingen is een taak van netbeheerder TENNET, die dit werk uitvoert in opdracht van het Rijk. Na vaststelling van de Wet Voortgang Energie Transitie in 2018 is het voor de centrale overheden mogelijk om het initiatief te nemen voor verplaatsing of het ondergronds brengen van een hoogspanningsleiding. 20% van de kosten hiervoor moeten door de gemeente en/of provincie worden betaald. De vier betrokken gemeenten zijn in het kader van de Wet VET expliciet aangewezen door het Rijk.

Langer overleg
Gedeputeerde De Bree: "We zijn hierover al enige tijd in gesprek met de betreffende gemeenten. De intentie die wij nu uitspreken maakt het mogelijk om in de gemeenten serieus te gaan kijken naar de zogeheten verkabeling van deze leidingen. Dit draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving voor de inwoners van de vier gemeenten. Het is nu aan de gemeenten om al dan niet met uitgewerkte plannen te komen. Zij moeten daarvoor zelf voldoende middelen vrij willen maken. Uiteraard zetten we het goede overleg met de gemeente hierover voort om dit te bereiken."

Meer berichten