<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Kap(p)ers op de kuste

Non a'w et der oaver hebt… Is et oe eigenlik al wal es op evöllen dat wiej een oaverskot an kappers hebt hier? In zowat alle heuvdstroaten (haha, joa ook an de Hoarstroate) van onze machtige Hanzestad (ik zeg et nog mer es, dan kön iej der an wennen) wordt onzen blik en andacht trökken noar minstens enen skearbaas. Ik meanen dat de IT zonne booming sector was, mer skienboar is de beoovender van et edele skeardersambacht de influencer van de nieje tied. Vroger zeaden ze a'j wat verdenen wollen van: goat mer hen krantenlopen. Rechtevoort begin iej nen kapperszaak.

Bliede too, want doar wördt den ofnemmer (iej en ikke) better van. Et höldt de priezen lege (good vuur de knippe, ha'k hoaste zegd) en de kapper in optima forma. Dan mut ze bieblieven en de niejste knipmethodes kennen. En specialiseren mut ze ook.

As ik kapper was, zol ik mie tooleggen op de achterkante. Dat is zo'n deel van et heuvd wat wiej zelf nooit köant zeen. Kiek, et tuufke vuur de plette wil wal, de ziedpluzekes ook, mer zo gauw a'w achter onze lusterläpkes komt is et net de donkere kante van de moane. Wiej weet wal ongevear wat der mut zitten, mer zeen he'w et zelf nog nooit. Wodöanig a'j den kop ook dreeit, ons klookfoonbutje bliv altied onbekend terrein. Dat mut op de tast. Wat ne onzekerheid. En iej wilt wal dat et good zit, of nit dan? Da's goldene handel.

A'w de boze tongen mut geleuven is disse kappersploage, disse kniphipte, zorgwekkend. As ik noar min egene beskeidende vlassige töske kieke, dan zit dat met wat (weaderum beskeidene) plakkerieje töt ne bepoalde moand van wasdom nog oardig in model. Mer dat is nit van iederene te zeggen. Misskien meant dee skearbazen wal van "non non, doar is nog flink eare te behalen." Misskien is et wal een teken dat wiej hier gewoon barre slechte kapsels hebt. Of heel völle hapskearen.

Non a'w et der oaver hebt… Et wörd toch wier es tied.

Martin ter Denge


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195440&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195428&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanalmelo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>